HelseIArbeid skal få deg raskere tilbake

Tidligere «Raskere tilbake» og andre arbeidsrettede tilbud endrer navn til HelseIArbeid og blir en landsdekkende ordning.

HelseIArbeid er en videreføring av arbeidsrettede tiltak, utrednings- og behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018. Tilbudet er i hovedsak for personer med muskel- og skjelettsykdom og psykiske lidelser.

Del av ny avtale
I den nye IA-avtalen som ble inngått 18. desember, er HelseIArbeid tatt inn som et sentralt virkemiddel.

Målgruppen for HelseIArbeid er arbeidstakere som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet grunnet muskelskjelettlidelser og/eller psykiske plager.

Landsdekkende
HelseIArbeid tilbys i dag i de tre nordligste fylkene. Partene i arbeidslivet og myndighetene er enige om å gjennomføre HelseIArbeid i større omfang enn i dag. Tiltaket skal bli landsdekkende og gjennomføres innenfor rammen av dagens regelverk og prioriteringsforskriften. Ressurser i NAVs arbeidslivssentre skal brukes for å få til et større omfang av HelseIArbeid.

Rapport
Kjersti Gundersen (bildet) var NMFs representant i referansegruppen i utredningen av HelseIArbeid. Utredningsrapporten peker spesielt på muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser som de viktigste årsakene til sykefravær og uførepensjonering fra arbeidslivet. – Utredningen dokumenterer at det er store helsegevinster ved retur til arbeid for ulike pasientgrupper, tilrettelegging på arbeidsplassene, sier hun. Rapporten understreker også behovet for tidlig avklaring, samt å unngå unødige og forsinkede utredninger.

 Ny IA-avtale, se her…

Nytt nasjonalt konsept HelseIArbeid, sluttrapport, september 2016 (NAV og Helsedirektoratet), se her…